Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Linker
Annonse

DEMENS OG POLYFARMASI I ÅS KOMMUNE

(Basert på oversikt utarbeidet av Sykehjemslege Helga Kollerøs)
 • 1. LIV MARIE RØYSUM, DEMENSKOORDINATOR ÅS KOMMUNE | Link til Demensomsorgen i Ås kommune


 • 2. ALDERSPSYKIATRISK AVDELING SKYTTA (AHUS) | Link dit

  • Kan kontaktes for hjelp til utredning av demens og / eller psykiatri.
  • Har et ambulerende team bestående av lege og psykiatrisk sykepleier, som gjør hjemmebesøk eller vurderinger på institusjon
  • Har kapasitet og kort ventetid per 2013
  • Dr. Lindberg
  • Dr. Bar-Nathan
  • Tlf: 67057770 (sentralbord AHUS; 02900)
  • Adr: Alderspsykiatrisk Poliklinikk, avd. Skytta, AHUS. Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen.

 • 3. NEVROKLINIKKEN, SEKSJON FOR NEVROREHABILITERING (AHUS) | Link dit

  • Utredning av demens i andrelinjetjenesten, nevrorehabiliteringens målgrupper er hjerneslag (og hukommelse)
  • Ventetid må påregnes
  • Tlf Nevrorehabilteringen: 67968480
  • Adr: Nevroklinikken, Seksjon for Nevrorehabilitering, AHUS. Sykehusveien 25, 1478 Nordbyhagen.

 • 4. HUKOMMELSESKLINIKKEN ULLEVÅL / GERIATRISK AVDELING | Link dit | Dette er en av to avdelinger innenfor det Nasjonale Kompetansesenter for Aldring og Helse

  • Tar i mot henvisninger fra hele landet for utredning av demens.
  • Adr: Oslo Universitetssykehus HF, Medisinsk Klinikk, Geriatrisk avdelingen, Ullevål Sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
  • Tlf: 22118750

POLYFARMASI OG PSYKOFARMAKOLOGISKE PROBLEMSTILLINGER

(Basert på oversikt utarbeidet av Sykehjemslege Helga Kollerøs)
 • 1. PSYKOFARMAKOLOGISK POLIKLINIKK DIAKONHJEMMET SYKEHUS / SENTER FOR PSYKOFARMAKOLOGI | Link dit

  • Poliklinikken tar i mot pasienter etter henvisning fra lege. Det legges spesielt vekt på pasientens sykehistorie og legemiddelhistorie i vurderingen.
  • I tillegg gjøres det en individuell biologisk vurdering av pasientens evne til legemiddelomsetning.
  • Konkrete råd om videre behandling og oppfølgning av pasienten formidles til henvisende lege.
  • Adr: Psykofarmakologisk poliklinikk, Senter for psykofarmakologi, Postboks 85 Vindern, 0319 Oslo
  • Oppmøte: Forskningsveien 13, 0373 Oslo
  • Telefoner
   • Telefon laboratoriet: 22029940
   • Telefon lege / farmasøyt: 22029899
  • ePost: psykofarmakologi@diakonsyk.no

 • 2. GERIATRISK POLIKLINIKK LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS | Link dit

  • Enheten tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av de vanligste geriatriske problemstillinger.
  • Blant annet funksjonssvikt, falltendens, polyfarmasi, smerte, osteoporose, kognitiv svik, hukommelsesproblemer og førerkortvurdering.
  • I tillegg henvises slagpasienter som er utskrevet fra sykehuset til videre oppfølgning ved poliklinikken
  • Adr: Geriatrisk Poliklinikk / Geriatrisk legemiddelpoliklinikk (polyfarmasi), Klinikke for medisin, Lovisenberggt. 17, 0440 Oslo
  • Tlf: 23225000

PROSEDYRE FOR SAMARBEID MELLOM DEMENSKOORDINATOR, HUKOMMELSESTEAMET OG FASTLEGER I ÅS KOMMUNE.

(Kilde: Ås kommune)
 • 1. Hensikt

  • Sikre et godt faglig samarbeid om utredning og kartlegging av pasienter med symptomer på demens.
  • Sikre en god oppfølging av pasienter med symptomer på demens.

 • 2. Omfang

  • Prosedyren er en arbeidsbeskrivelse av samarbeidet mellom hukommelsesteam og fastleger i Ås kommune.

 • 3. Ansvar for prosedyren

  • Enhetsleder for demensomsorgen har ansvar for godkjenning av prosedyren.
  • Samarbeidsutvalget for fastleger er gjort kjent med prosedyren ved kommuneoverlegen. Anvendelse av prosedyren vil være et ledd i god praksis.
  • Enhetsleder for demensomsorgen har ansvar for at prosedyren er kjent i enheten.
  • Hukommelsesteamet har ansvar for å holde prosedyren oppdatert.

 • 4. Definisjoner

  • Demenskoordinator: Sykepleier i 100 % stilling, leder av hukommelsesteam.
  • Hukommelsesteam: Tverrfaglig team bestående av demenskoordinator, ergoterapeut og lege.
  • Fastlege: Brukers lege.

 • 5. Arbeidsbeskrivelse

  • Fase I: Forarbeid
   • Skriftlig henvisning fra fastlege, (ev. pr. telefon ved hastesaker).
   • Ved henvisning fra andre enn fastlege, kontakter hukommelsesteam fastlege og informerer om at henvisning er mottatt. Hukommelsesteamet innhenter i forkant samtykke fra bruker om å få opplysninger fra fastlege.
   • Utveksler informasjon som kan være relevant for hjemmebesøket.
  • Fase II: Kartlegging
   • Hukommelsesteamet foretar hjemmebesøk.
   • Se prosedyre for demensutredning i Ås kommune.
  • Fase III: Etterarbeid
   • Rapport sendes fastlege.
   • Rapport inneholder sammendrag av kartlegging ved hjemmebesøket.
   • Det foreslås tiltak for videre oppfølging i rapporten. Fase IV: Samordning av utredningen
   • Hukommelsesteamet tar initiativ til avklaringsmøte med fastlege etter at kartlegging i hjemmet er utført og rapport og testresultater er oversendt. Møtet kan finne sted på fastlegens kontor. Fastlegens utredningsarbeid skal være gjennomført før et avklaringsmøte finner sted.
   • Fastlege informerer om ev diagnose. Denne registreres i Gerica av hukommelsesteamet.
   • På avklaringsmøte mellom hukommelsesteam og fastlege bestemmes oppfølging for pasient og pårørende - hovedansvar og samarbeid.
   • Bruk av E-link kan ev erstatte avklaringsmøte på fastlegens kontor.
   • Avtale oppfølgingsmøte/-kontakt etter ca 6 mnd, ev ny utredning ved usikkerhet vedr demensdiagnose.
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept Ordningen
Drosje og Pasienttransport
ePortal-Info fra Legekontoret
ePortal-info fra Myndighetene
ePortal-INNLOGGING
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no (fhi)
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse