Pasienter og tolking
Fastleger og tannleger kan selv bestille tolk dersom de mener det er behov for det, og sende regningen til kommunen

©Tore Olai Høghjelle


Pasienter og Tolking - Generelt
 • Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår.
 • Det er helsetjenesten som har plikt til og ansvar for å bestille tolk.
 • Tolketjenesten er gratis for pasienten.
 • Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk.
 • Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig. Dette gjelder spesielt ved alvorlige og kroniske sykdommer, og ved samtaler om psykiske lidelser.
 • Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk.
 • Barn skal ikke brukes som tolk.
 • Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en fonvarlig måte. Dersom du ikke ønsker tolk, skal du informeres om at dette kan få negative følger for helsen din.
 • Telefontolk kan være et godt alternativ til å ha tolk til stede i rommet.
 • Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må den avbestilles 24 timer i forveien. Hvis ikke må en betale for konsultasjonen.


Hvordan kan du få mest mulig ut av en tolket samtale

 • Fortell helsetjenesten nøyaktig hvilket språk du snakker.
 • Hvis flere fra familien møter bør det bestilles en tolk som alle ifamilien forstår.
 • Møt opp til avtalt tid.
 • Planlegg hva du ønsker å ta opp i helsekonsultasjonen.
 • Bruk korte setninger og ikke si så mye av gangen. Da er det lettere for tolken å tolke det som sies på en korrekt måte.

Hva er en tolk og hva er tolkens oppgave
 • En godt kvalifisert tolk har tolkeutdanning og erfaring med å tolke.
 • En tolk sier tolkereglene på begge språk når samtalen starter.
 • En tolk skal ikke ta parti med noen av personene i samtalen.
 • En tolk har taushetsplikt og det er straffbart å bryte taushetsplikten.
 • En tolk skal tolke alt som blir sagt, men ikke gi råd eller legge til egne meninger.
 • En tolk skal kun tolke, og skal ikke gjøre andre oppgaver for verken pasienten eller helsepenonell.
 • Tolken må ikke avbrytes, men få tid til å tolke det som partene i samtalen sier.
 • Alle spørsmål skal rettes til helsepersonellet, og ikke til tolken.

Hvem kan tolke?

• Bruk profesjonelle tolker.
• Bruk ALDRI barn som tolk.
• Unngå familiemedlemmer og venner.

Når brukes tolk?

• Tolk brukes i situasjoner der en språkbarriere vanskeliggjør god kommunikasjon.
• Tolken sikrer forsvarlig kommunikasjon.
• Vurder behovet nøye!

Bruk av tolk:

• Start timen/konsultasjonen med en presisering av tolkens rolle, og understrek at tolken har taushetsplikt. Tolken kan selv presisere sin rolle.
• Sett av nok tid: alt skal sies to ganger! Dette tar dobbelt så lang tid som en samtale der begge parter har felles språk.
• Vær kort og presis. Si litt av gangen før du overlater til tolken å oversette. Dette gir bedre kvalitet på tolkingen. Tilby tolk og samtalepartner penn og papir.
• Henvend deg ALLTID til din samtalepartner, tolken skal du ha i sideblikket. Slik oppfatter du viktige ansiktsuttrykk og kroppsspråk hos din samtalepartner.
• Sitt i en trekant slik at alle kan se hverandre godt og høre godt.
• Gi tolken hvilepause når det er behov.
• Bruk direkte tiltaleform i hele samtalen. Si ALDRI: ”Kan du si til henne at…”
• Tolken skal kun oversette det som blir sagt, og skal aldri utelate, endre eller tilføye noe. Er du usikker på om tolken gjør dette, stopp samtalen og få en oppklaring. Du som bestiller av tolketjeneste bestemmer premissene for tolkingen!

Forvaltningspraksis i kommunene for bestilling og betaling av tolketjenester:

Forvatningspraksisen tar utgangspunkt i rundskriv fra UDI 23/94 TIA som er de gjeldende retningslinjer.

Tolking anses som en integrert del av tjenesteytingen og skal derfor dekkes av det offentlige. De instanser som trenger tolkehjelp for å utføre sitt arbeid har ansvaret for å bestille og betale for denne tjenesten. Kommunen må ved behov sørge for kvalifisert tolkehjelp i primærhelsetjenesten og hos privatpraktiserende spesialister.

• Tolketjenester i forbindelse med undersøkelse og behandling i sykehus og offentlige poliklinikker dekkes av institusjonen.
Tolketjenester i primærhelsetjenesten, for eksempel fastlege og privatpraktiserende spesialister, dekkes av kommunen. I noen kommunre er det innvandrerkontoret som skal dekke denne utgiften.
Fastleger og tannleger kan selv bestille tolk dersom de mener det er behov for det, og sende regningen til innvandrerkontoret eller andre steder i kommunen.
• Tolketjenester for asylsøkere og flyktninger som bor på asylmottak, skal som hovedregel dekkes over mottakets budsjett. Men tolketjenester i forbindelse med helse, er det kommunen som har ansvaret for å bestille og betale. Helsestasjonen dekker tolkeutgifter til helsetjenester for mottakets beboere i primærhelsetjenesten, som helsestasjon, fastlege og privatpraktiserende spesialister.
• Tolketjenester hos private tannleger dekkes av kommunen ved innvandrerkontoret, i offentlige tannklinikker skal utgiftene dekkes av Fylkeskommunen.
• Tolketjenester hos NAV, politi og andre statlige instanser dekkes av disse.
• Tolketjenester på skole (foreldremøter osv) dekkes av kommunen ved den enkelte skole.


Tolkebestilling.

Det finnes ulike private aktører på markedet som tilbyr tolker, i tillegg til Follo tolketjeneste. Det er også mulig å bestille tolk direkte via www.tolkeportalen.no. Prisene varierer.

For mer info:

UDI Rundskriv UDI 23/94
Helsedirektoratets Veileder til Helsetjenestetilbud til asylsøkere og flyktninger
Nasjonal Kompetansesenter for minoritetsspråklige


Språktolketjeneste

1. Tolketjenesten i Follo
2.Tolkeportalen.no

Døvetolketjeneste
1. Døvetolketjenesten / Bestilling av døvetolk - NAV Oslo og Akershus

Tolk som hjelpemiddel
1. Se siden for Hjelpemidler og Søknadsskjema for hjelpemidler

Tolketjenesten i Follo(TiF)

Tolketjenesten i Follo(TiF) er et samarbeid mellom kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Tjenesten inngår som en del av Utlendingssekretariatet i Ski kommune.

I tillegg til å dekke det regionale behovet for tolke- og oversettertjenester, selges også tjenester til resten av landet. Tolketjenesten formidler tolke- og oversetteroppdrag til kommunale, overkommunale og private virksomheter. I 2003 hadde Tolketjenesten i Follo ekspedert 2582 oppdrag på 27 språk med 56 aktive tolker.

KONTAKTINFORMASJON
Utlendingsekretariatet i NAV Ski trygd
Tlf; 67257000
Adr; Postadresse: Postboks 373, 1401 Ski. Besøksadresse: Idrettsveien 18, Ski.