©Tore Olai Høghjelle
Føflekk-kreft
(Malignt Melanom)
-Hvordan fastlegen skal følge deg opp

 

 


Fra Kreftforeningen / Norsk Melanomgruppe:
Oppfølging av pasienter med malignt melanom

Revidert November 2005 Ingeborg M. Bachmann.

I takt med insidensøkningen av malignt melanom de siste tiår har også overlevelsesraten etter behandling for sykdommen økt. I følge data fra Kreftregisteret var nærmere 14 000 pasienter i live etter fjerning av malignt melanom ved utgangen av 2002. Det var mer enn 10 år siden diagnosetidspunktet for over 6000 av disse pasientene.

De aller fleste som får residiv eller metastaser etter gjennomgått malignt melanom får dette innen 5 år etter diagnosetidspunktet, men i sjeldne tilfeller er det beskrevet opptil 15-20 års latenstid før metastasene manifesterer seg.

Risikoen for metastaser er størst ved tykke primærtumores, kfr. kapittel 10. Metastaser ses hyppigst til regionale lymfeknuter, mens fjernmetastaser forekommer i lunger, lever, skjelett, mage/tarm og hjerne. Alle som opereres for malignt melanom skal følges opp postoperativt.

I de fleste tilfeller kan kontrollene utføres av fastlege, men det anbefales en første kontroll hos spesialist med spesiell interesse for melanom, slik at de siste anbefalingene vedrørende oppfølging kan formidles. Ved forekomst av utbredte dysplastiske nevi eller ved familiær risiko for malignt melanom bør kontrollene utføres av hudlege for samtidig dermatoskopi av øvrige pigmenterte lesjoner.

Formålet med oppfølgingen
• Å diagnostisere lokale og regionale residiv mens de fortsatt er operabele.
• Gi kunnskap om egenundersøkelse og gode solvaner.
• Gi trygghet for pasienten.
• Vurdering av øvrige pigmenterte lesjoner.

Oppfølgingshyppigheten
I Norge har vi hittil anbefalt oppfølging i henhold til WHO-retningslinjene som innebærer oppfølging i 10 år etter diagnose uavhengig av tumortykkelse. Flere nyere terapianbefalinger innebærer imidlertid differensiert oppfølging avhenging av tumortykkelse og sykdommens stadium. Norsk melanomgruppe foreslår derfor oppfølging i tråd med de britiske retningslinjene fra British Association of Plastic Surgeons and Dermatologists (Roberts):

Malignt melanom in situ: én enkelt kontroll for informasjon, arrinspeksjon samt opplæring i egenkontroll og solvett.

Malignt melanom med Breslow tykkelse < 1 mm: kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter kun ved behov.

Malignt melanom med Breslow tykkelse > 1 mm: kontroll hver 3. måned i 3 år, deretter hver 6.måned i 2 år. Ikke rutinemessig oppfølging utover 5 år.

Kontrollens innhold:
• Anamnese: vekttap, smerter, andre nye symptomer.
• Klinisk undersøkelse: inspeksjon og palpasjon av operasjonsarr, palpasjon av alle lymfeknuteregioner, inspeksjon av hudoverflaten.
• Supplerende undersøkelser: hos pasienter som ikke inngår i kliniske studier og som er symptomfrie, er det vanligvis ikke nødvendig med rutinemessige røntgenundersøkelser, ultralyd/CT, eller blodprøvescreening (Jost).

Referanser
Roberts, D.L., et al., U.K. guidelines for the management of cutaneous melanoma. Br J Dermatol, 2002. 146(1): p. 7-17.
Jost, L.M., S. Jelic, and G. Purkalne, ESMO Minimum Clinical Recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of cutaneous malignant melanoma. Ann Oncol, 2005. 16 Suppl 1: p. i66-8.Fastlegen skal undersøke vekt, smerter, nye symptomer, inspeksjon av arret, og huden forøvrig, og palpasjon av alle lymfeknuteregioner. Det er IKKE nødvendig med rutinemessige rtg, UL, CT eller blodprøver!

Hyppigheten er for Breslows tykkelse < 1 mm;
-Hver 3. måned i 3 år, deretter ved behov.

For Breslows > 1 mm;
- I tillegg hver 6. måned i 2 år til.