Skoleskader

©Tore Olai Høghjelle


HISTORIKK / LOVGRUNNLAG

Fra Folketrygdloven:

§ 13-10. Elever, studenter o.a.

Følgende grupper av medlemmer er yrkesskadedekket:

a) elever ved offentlige skoler eller kurs,
b) elever ved private skoler med eksamensrett eller med statlig driftsbidrag,
c) studenter ved universiteter eller offentlige høyskoler ,
d) elever ved skoler eller kurs som ikke er omfattet av bokstavene a til c, såfremt det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd for elevene ,
e) elever ved statsstøttede kurs på skoleskip eller øvelsesfartøy.
Det er et vilkår for yrkesskadedekning etter denne paragrafen at skolen eller kurset har alminnelig undervisning eller høyere utdanning som formål .

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstavene a til d er yrkesskadedekket for yrkesskader som de blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden. For elever under 18 år ved internatskoler skal hele det tidsrommet elevene er under skolens eller internatets tilsyn, regnes som undervisningstid. Yrkesskadedekningen gjelder også under transport, skoleturer, idrettsdager, deltagelse i skolefritidsordning o.l. som skjer i skolens regi.

Medlemmer som nevnt i første ledd bokstav e er yrkesskadedekket mens de er om bord, og mens de deltar i undervisning eller arrangementer som skjer i kursets regi i land.

Departementet gir forskrifter om frivillig yrkesskadetrygd for elever ved skoler og kurs som nevnt i første ledd bokstav d, se også § 23-6 .

Link til rundskriv: http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftzsok?bas=nl&emne1=folketrygdloven&sok=fast


PRAKTISK

HELFO har vært kontaktet om hvordan dette praktisk må gjøres.
Det er slik at det er behov for et vedtak fra NAV på at en skoleskade er yrkesskade.
Kommer eleven direkte til legen når de skader seg må det derfor betales egeneandel ved konsultasjonen.
Egenandelen kan enten betales av pasienten / foreldrene, eller av skolen.
Utdanningsdepartementet sier at det er ulik ordning rundt i kommunene.
Uansett vil pasienten når vedkommende får et godkjent vedtak om yrkesskade få tilbake egenandelen ved å sende kvitteringen til HELFO.
For senere konsultasjoner vedrørende den samme yrkesskaden slipper pasienten egenandel mot å vise vedtaket.
Bakgrunnen for at en må betale ved konsultasjonen, og legen ikke kan merke regningen direkte med skoleskade / yrkesskade, er at skolen må rapportere inn skaden som ein skoleskade.
Dette på samme måte som arbeidsgivar må rapportere inn yrkesskader for at yrkesutøver skal få godkjent yrkesskade.
Kostnader til forbruksmateriell ved for eks. sying osv. blir også dekket, jf. Merknad B5 i forskriften/normaltariffen. Men IGJEN altså først etterpå.