Pleiepenger
 
©Tore Olai Høghjelle

FORMÅLET / INNLEDNING
Formålet med pleiepenger er å kompensere for tapt arbeidsinntekt for yrkesaktive i forbindelse med pleie av sykt barn. Eller pleie av nære pårørende i livets sluttfase. Det ytes typisk til foreldre som har alvorlig sykt barn over en viss tid på sykehus, men ikke nødvendigvis døende. Det ytes også når barnet er utenfor fare og bare skal pleies hjemme. Barnet skal ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Det gis særlig til foreldre som har barn på intensivbehandling. Det gies fra 8 kalenderdag. Den første uken må man ev. bruke egenemeldinger, eller hvis det er aktuelt få sykemelding for egen sykdom (stress ol kan være aktuelle diagnoser).HVEM KAN FÅ PLEIEPENGER?
Pleiepenger kan gis til foreldre eller andre nære pårørende dersom hensynet til barnet tilsier det. Avgjørende for hvilke omsorgspersoner som har rett til pleiepenger er vedkommendes nærhet til barnet. Profesjonelle aktører rundt barnet, som for eksempel støttekontakter, avlastningshjem og lignende anses ikke som annen omsorgsperson i forhold til å ha rett til pleiepenger, hvis de ikke samtidig har en privat tilknytning til barnet som nevnt over.Pleiepenger i livets sluttfase gis til nære pårørende.NÅR KAN DU FÅ PLEIEPENGER?

PLEIEPENGER VED BARNS SYKDOM
For å få rett til pleiepenger må de generelle vilkårene om opptjentingstid og tap av arbeidsinntekt være oppfylt(folketrygdlovens § 9-2 og § 9-3).Du kan ha rett til pleiepenger fra NAV hvis du har omsorg for barn under 12 år (18 år hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet) som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, eller er behandlet poliklinisk i sykehus(folketrygdloven § 9-10). Det er et vilkår for rett til pleiepenger at barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie. Pleiepenger innvilges når pleiebehovet varer mer enn syv kalenderdager og gis fra åttende dag fra NAV.Hvis barnet har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, kan du ha rett til pleiepenger fra første dag fra NAV, selv om barnet ikke har vært innlagt i helseinstitusjon. I disse tilfellene kan begge foreldrene få rett til pleiepenger samtidig (folketrygdloven § 9-11).Det kan gis graderte pleiepenger i tilfeller når barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken (folketrygdloven § 9-11a). Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent.Du kan lese mer om vilkårene for rett til pleiepenger ved barns sykdom i folketrygdlovens § 9-10, § 9-11 og
§ 9-11a under Regelverk i høyremenyen.

PLEIEPENGER FOR PLEIE AV NÆR PÅRØRENDE
Dersom du i hjemmet pleier en nær pårørende i livets sluttfase, kan det ytes pleiepenger. Det kan ytes pleiepenger både når pleien gis i hjemmet til den pleietrengende og når pleien gis i hjemmet til den som utøver pleien.Som nær pårørende er det naturlig å regne barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre og søsken. Også andre kan regnes som nær pårørende. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

HVA KAN DU FÅ?
Pleiepenger gis etter de samme bestemmelsene som gjelder for sykepenger ved egen sykdom. Det er ingen arbeidsgiverperiode ved pleiepenger.Til arbeidstakere utbetaler NAV feriepenger til pleiepengene. Til samlet utbetaling av pleiepenger og opplæringspenger i et opptjeningsår ytes det feriepenger bare for de 12 første ukene.Feriepengene utgjør 10.2 prosent av stønaden.


HVOR LENGE KAN DU FÅ PLEIEPENGER?
Pleiepenger ved sykt barn gis så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene for øvrig er oppfylt. Hovedregelen er at det ikke skal utbetales pleiepenger ved varig pleiebehov hos barnet. Unntak gjelder imidlertid når sykdommen forverrer seg og kommer inn i en ustabil fase. Hvert enkelt tilfelle må vurderes konkret ut fra sakens medisinske opplysninger.Dersom pleieforholdet opphører fordi barnet dør, kan du ha krav på fortsatt ytelse inntil tre måneder etter at barnet dør. Det er da et vilkår at du har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år.Pleiepenger til nære pårørende i livets sluttfase gis i inntil 60 dager for hver pasient.

HVORDAN SØKER DU?
* Hvis du søker om pleiepenger ved sykt barn, skal legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom (NAV blankett 09-11.05) være fylt ut av den helseinstitusjonen som har ansvar for behandling av barnet. Blanketten fås av ansvarlig behandler/sykehus.Søknaden sender eller leverer du til NAV-kontoret ditt.

* Hvis du søker om pleiepenger til nære pårørende i livets sluttfase, skal søknaden dokumenteres med legeerklæring fra den helseinstitusjonen eller den legen som har behandlet pasienten. Legeerklæringen legges ved søknaden. Det er ikke utarbeidet eget søknadsskjema til dette formål.Søknaden med legeerklæringen sender eller leverer du til NAV-kontoret der pasienten bor.Pleiepenger gis for opptil tre måneder før den måneden da søknaden ble mottatt, dersom vilkårene var oppfylt i denne perioden.Dersom du er arbeidstaker må arbeidsgiveren din sende inn skjema for Inntektsopplysninger (NAV 08-30.01) til NAV-kontoret ditt.

Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom

 


Legeerklæring ved krav om pleiepenger for pleie av nære pårørende i livets sluttfase

 


Skjema for Inntektsopplysninger for arbeidsgiver som søker pleiepenger, sykepenger, svangerskapspenger, omsorgspenger, opplæringspenger