AD/HD
Hva skal fastlegen gjøre?

©Tore Olai Høghjelle


PROBLEMSTILLING
     • Ta utgangspunkt i hva pasienten / pårørende mener er problemet

SYKEHISTORIE
     • Innhenting av opplysninger fra hjem/pårørende, helsestasjon, barnehage, skole, PPT, psykolog eller andre
          → Skjemaer for innhenting av opplysninger fra foreldre / lærere og skjema med spm fra legen om sykehistorien finner du her
     • Legens spørsmål om sykehistorien / anamnesen bør vektlegge
          → Debut
          → Alvorlighetsgrad
          → Omfang av funksjonsnedsettelse
          → Om vanskene kan forklares bedre av andre sykdommer
     • Gir sykehistorien holdepunkter for AD/HD, er det viktig å fortsette med utviklingsanamnese
          → Utviklingshistorie
               ° Svangerskap
               ° Fødsel
               ° Matinntak
               ° Søvn
          → Komorbiditet
               ° Angst
               ° Tvangstilstander
               ° Depresjon og tristhet
               ° Autismelignende tilstander
               ° Psykose
          → Traumer
               ° Belastninger i familien
               ° Skolen / mobbing
               ° Vold
               ° Overgrep
               ° Rusproblematikk - For dette finnes et eget skjema som du finner her

HELSETILSTAND
     • På indikasjon medisinsk undersøkelse, inklusive blodprøver, rusmiddeltesting, EEG
          → Skjema for å fylle inn svar på undersøkelser finner du her
     • Somatisk undersøkelse
          → BT
          → Puls
          → Hjerte
          → Lunger
          → Abdomen
          → Reflekser
          → Høyde
          → Vekt
          → Syn
          → Hørsel
     • Supplerende undersøkelser
          → Skjema for blodprøver, rusmiddeltesting finner du her
          → Bodprøver
               ° Hb
               ° Kreat
               ° TSH
               ° Fritt T4
               ° CDT / alkohol
          → Urinprøver
               ° Rusmiddeltesting
          → EEG

BUP-SKJEMA
     • BUP-skjema må følge henvisningen. Dette finner du her

KONKLUSJON
     • Dersom en samlet vurdering av informasjonen fortsatt gjør diagnosen AD/HD sannsynlig, skal pasienten henvises til legespesialist/spesialisthelsetjenesten for differensialdiagnostisk vurdering og diagnostisk konklusjon
     • Fastlegen kan videreføre behandling med legemidler som er iverksatt av legespesialist, eller i spesielle tilfeller starte opp slik behandling i nært samarbeid med legespesialisten
          → Skjema for spesiell rekvireringsrett for sentralstimulerende legemidler finner du her, eller i ADHD-Veilederen


AD/HD: Diagnostiske kriterier i diagnosesystemet DSM IV
 
    • Tilstanden skal ha vist seg før sju års alder
     • Tilstanden skal ha vart ved over tid (min. 6mnd)
     • Tilstanden skal vise seg i ulike situasjoner som hjem og skole
     • Tilstanden skal skape betydelige problemer for personen og / eller omgivelsene
     • Symptomene kan ikke forklares bedre ut ifra andre diagnoser.

Oppmerksomhetsvansker (minst seks av ni markert til stede)
     • Ikke nøye med detaljer
     • Vansker med oppmerksomhet over tid
     • Synes ikke å høre etter
     • Får ikke med seg beskjeder eller fullført arbeid
     • Problemer med å organisere
     • Unngår oppgaver som krever mental innsats
     • Mister ting som trengs til oppgaver
     • Lett å distrahere
     • Glemsom

Hyperaktivitet / Impulsivitet (minst 6 være markert til stede over tid i ulike situasjoner, og skape vanskeligheter)
     • Hyperaktivitet
          → Vansker med å sitte stille eller å
          → Holde hender og/eller føtter i ro.
          → Vansker med å holde plassen sin i situasjoner hvor det forventes
          → Virker rastløs eller urolig
          → Vansker med å gjøre ting på en rolig måte
          → Er på farten / drevet av en indre motor
     • Impulsivitet
          → Snakker i ett kjør
          → Buser ut med svar før spørsmål er ferdig stilt
          → Vansker med å vente på tur
          → Avbryter eller trenger seg ofte på andre


AD/HD: Egentlig tre diagnoser
     • AD/HD-H: Hyperaktiv undergruppe
          → Impulsive og hyperaktive uten klare oppmerksomhetsvansker. Lite fokus på gruppa. Gjerne yngre barn som ender opp som AD/HD-C
     • AD/HD-I, ofte kalt ADD
          → "Predominantly inattentive subgroup"
          → Oppfyller kriteriene for oppmerksomhetsvansker, men ikke for impulsivitet / hyperaktivitet
     • AD/HD-C: "Combined type"
          → Klare avvik både mht. Hyperaktivitet / impulsivitet og oppmerksomhetsvansker. Den gruppa vi gjerne mener når vi snakker om ADHD


Praktisk forslag til Skjema ved henvisning:


Barn:

1. Selve legehenvisningen på hvitt ark
2. Symptomsjekkliste for foreldre / lærere 18 punkter
3. Skjemaet for fysisk sjekk og vedlegg
4. BUP-skjemaetVoksne (og store barn)

1. Selve legehenvisningen på hvitt ark
2. Selvrapporteringsskjemaet på 18 punkter
3. Legeintervjuskjemaet på 18 punkter
4. Utdypningsskjema på 45 punkter i 3 eksemplar
5. Kartleggingsskjema for alkohol og rusmidler
6. Skjemaet for fysisk sjekk og vedlegg